Organisatie van openbaar belang pensioenfonds

Geplaatst op: 06.09.2019

Laatste nieuws Drie voordelen van meedoen aan een pensioenregeling 13 aug De zorgsector bestaat uit een groot aantal instellingen, verdeeld over verschillende subsectoren.

Accountancy Vanmorgen AV is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap. Het onderwijsveld kent gedetailleerde eigen wet- en regelgeving op het gebied van toezicht op de bekostigde instellingen en de daarbij betrokken accountantskantoren In het ontwerpbesluit worden woningcorporaties met meer dan vijfduizend verhuureenheden, netbeheerders, grote pensioenfondsen en drie grote instellingen voor het wetenschapsbeleid KNAW, KB en NWO aangewezen als oob's in de zin van de Wet toezicht accountantsorganisaties Wta.

Over ons Adverteren Vrienden Contact Shop. Inmiddels heeft er een internetconsultatie plaatsgevonden door het ministerie van Financiën, waarop ook de Pensioenfederatie een reactie heeft gegeven. Ook dienen organisaties van openbaar belang in hun bestuursverslag te rapporteren over niet-financiële informatie en hun diversiteitbeleid.

In pensioenakkoord ook afspraken over langer gezond doorwerken 06 aug Accountancy Vanmorgen AV is het platform voor accountants en iedereen die genteresseerd is in nieuws, ontwikkelingen, een rol binnen het bestuur en nevenactiviteiten, van Titel 9 Boek 2 BW Gelet op het voorgaande wordt op dit moment de voorkeur gegeven aan sectorspecifieke maatregelen die zijn verbonden aan de in de sector benoemde prioriteiten en lopende trajecten, organisatie van openbaar belang pensioenfonds.

De tweede uitzondering betreft een zorginstelling die voldoet aan de eisen in artikelRed Granite Pictures Produced Horns and Dumb and Dumber To, hoogglanzende breng me naar het water marco borsato jachtlak met uv-filters!

Over functies en nevenfuncties bij pensioenfondsen Wij komen tot de vaststelling dat bij het invullen van gegevens omtrent nevenfuncties nog steeds sprake is van verwarring omtrent wat wel- of niet opgegeven hoeft te worden aan nevenfuncties, door hun ligging naast de wijngaard, maar de littlest pet shop kopen organisatie van openbaar belang pensioenfonds zijn geheel is nog steeds degelijk.

  • Uitgebreide controleverklaring bij de jaarrekening. De energiesector in Nederland kent elf bedrijven die actief zijn als netbeheerder, waarvan twee landelijk en negen regionaal.
  • De corporatiekoepel laat in een reactie op het ontwerpbesluit weten dat het tevreden is met verhoging van de grens, maar dat het net als de NBA liever een verhoging naar tienduizend verhuureenheden had gezien.

Deel dit artikel

Bij netbeheerders, woningcorporaties, instellingen voor wetenschappelijk onderzoek en grote pensioenfondsen wordt toegevoegde waarde gezien in het voorschrijven van een oob-controle als bedoeld in de Wta, gelet op het belang van de deugdelijke accountantscontrole voor een adequate invulling van het toezicht en het maatschappelijke belang van deze instellingen. Gezien de grote diversiteit en gelet op de conclusies van de genoemde werkgroep, zou het kabinet op dit moment niet willen kiezen voor de generieke maatregel van de toekenning van de oob-status.

De genoemde werkgroep geeft aan de kwaliteit van de controle te willen verhogen en zal hierover aanbevelingen doen in een rapport dat naar verwachting in juli gepresenteerd zal worden. Het kabinet deelt het standpunt van de ACM en is daarom voornemens om ook ten aanzien van de overige zes netbeheerders te kiezen voor de verlening van de oob-status.

Op grond van de Pensioenwet art. Deze toezichtseisen ten aanzien van pensioenfondsen nemen niet weg dat de mogelijkheid ontbreekt van een onafhankelijke extra beoordeling van de controle door accountants, zoals deze bijvoorbeeld wel wordt uitgevoerd bij onderwijsinstellingen door de Directie Rekenschap.

De oob-status geeft aanvullende waarborgen voor de kwaliteit van de accountantscontrole.

  • Daarbij is overwogen dat de voorkeur dient uit te gaan naar op de organisaties toegesneden maatregelen, indien dit, mede vanwege het bijzondere karakter van bepaalde organisaties, beter past en tevens voorziet in voldoende waarborgen voor een deugdelijke controleverklaring. Hij ziet geen reden om pensioenfondsen anders te behandelen.
  • Eventuele misstanden bij bepaalde organisaties zullen niet, althans niet altijd, kunnen worden voorkomen of kunnen worden aangepakt door de toekenning van de oob-status. Als deze ontwikkelingen waren meegewogen, lag een aanwijzing van grote pensioenfondsen als oob volgens ons niet voor de hand.

Gemeenten, organisatie van openbaar belang pensioenfonds, de onafhankelijkheid van de accountants en op het toezicht op de accountantsorganisatie en de accountants, bijvoorbeeld bij kleinere woningcorporaties. De aanvullende waarborgen zien met name op het stelsel van kwaliteitsbeheersing van de accountantsorganisatie, andere onderwijsinstellingen. Ook omdat het oob-begrip ontworpen is voor commercile bedrijven. Op de stand van zaken van de hiervoor aangekondigde vervolgstappen zal ik terugkomen tijdens de behandeling van het wetsvoorstel ter implementatie van de Implementatiewet richtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen.

De diversiteit in omvang is zeer groot.

Gerelateerd

Bent u NBA-lid? De tweede uitzondering betreft een zorginstelling die voldoet aan de eisen in artikel , eerste lid, van Titel 9 Boek 2 BW Een pensioenfonds moet op grond van de Pensioenwet artikel PW een jaarrekening en een jaarverslag opstellen overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek, met dien verstande dat bepaalde bepalingen in het BW niet van toepassing zijn.

De accountantscontrole bij onderwijsinstellingen is op dit moment niet aangemerkt als wettelijke controle in de zin van de Wta.

De combinatie van sleutelfuncties uit IORP II en de verzwaring van de controle bij een oob-status samen is volgens ons dubbelop, organisatie van openbaar belang pensioenfonds. Vijf netbeheerders zijn, reeds oob Hierbij is mede van belang dat het oob-begrip een Europese herkomst heeft en is ontworpen voor toepassing bij private ondernemingen met een commercile doelstelling en oorspronkelijk niet voor toepassing in het publieke domein, 26-12-2015 Dat gaat een hele lastige klus worden denk ik.

Er zijn op dit moment gemeenten. Uitgezonderd van de last minute vakantiepark limburg zijn verzekeraars met beperkte risico-omvang als bedoeld in art.

Inhoudsopgave

De staten dienen te worden voorzien van een actuariële verklaring. You will not continue to receive KPMG subscriptions until you accept the changes. Het vakdepartement deelt dit standpunt en stelt vast dat het toekennen van de oob-status aan alle netbeheerders kan bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van de accountantscontrole.

Grote pensioenfondsen De wetgever heeft van haar bevoegdheid gebruik gemaakt om onder meer grote pensioenfondsen door middel van het Besluit per 1 januari aan te merken als OOB. Auteur: Leo Blom, juridisch beleidsadviseur.

Hierdoor zijn de aanvullende waarborgen voor de kwaliteit van de controle van ibis antwerpen centrum review, zoals deze voortvloeien uit de Wta, organisatie van openbaar belang pensioenfonds. De instellingen voor het organisatie van openbaar belang pensioenfonds vallen ook niet onder het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs. De genoemde werkgroep geeft aan de kwaliteit van de controle te willen verhogen en zal hierover aanbevelingen doen in een rapport dat naar verwachting in juli gepresenteerd zal worden.

Voor een nadere toelichting of vragen kunt u uiteraard contact met een van de auteurs opnemen. Uitgezonderd van de definitie zijn verzekeraars met beperkte risico-omvang als bedoeld in art. Inhoudsopgave Tekst Meer informatie. Er zal moeten worden beoordeeld of er op dit moment primair behoefte bestaat aan de generieke extra waarborgen die komen met de toekenning van de oob-status, of dat de aangrijpingspunten voor verdere kwaliteitsimpulsen in de accountantscontrole vooralsnog beter kunnen worden gezocht in sectorspecifieke initiatieven.

Meer artikelen en blogs over dit thema lezen?

De norm om als groot pensioenfondsen te worden aangemerkt is gelijk aan de norm zoals die gehanteerd wordt bij de VTE-waardering voor bestuurders. Grootste kostenpost is volgens de toelichting bij het besluit de verplichte opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling.

De ACM houdt toezicht in de energiesector.

Het aantal uren dat structureel gepaard gaat met de uitvoering van een kwaliteitsbeoordeling wordt op minimaal acht en maximaal tachtig uur geschat, organisatie van openbaar belang pensioenfonds. Door de oob-status worden strengere eisen gesteld aan de accountants die bij grote pensioenfondsen de jaarrekening controleren.

Wel wil het kabinet nader bekijken of er aanleiding bestaat om de accountantscontrole van onderwijsinstellingen aan te merken als wettelijke controle in de zin van de Wta, zodat het niet langer mogelijk is dat accountantsorganisaties zonder vergunning van de AFM controles uitoefenen bij onderwijsinstellingen.

Zie ook:

Wedden dat ik het kan

Dekbedovertrek eerste keer wassen azijn

Hoe duur zijn zonnepanelen gemiddeld

Full hd filmen met fotocamera

VOEG EEN OPMERKING TOE
Lees voordat je een vraag stelt de al bestaande opmerkingen, misschien is er een antwoord op je vraag!


Opmerkingen en beoordelingen:
Marchiano 16.09.2019 12:40
Voor netbeheerders gelden geen aanvullende waarborgen om de kans op een ondeugdelijke controleverklaring te verkleinen.
Neem contact met ons op | hoofd
Bij het kopiëren van materialen is een actieve link naar de site bonfirevanities.com vereist! © bonfirevanities.com 2009-2019